دات نت نیوک


الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی 

تلفنهای تماس : 09133624043 | 03154211042

Menu

محاسن و معايب نسبي انواع مختلف روشهاي مخلوط كردن؛نخ اکریلیک فرش ماشینی
مدیر سایت
/ دسته ها: مقاله

محاسن و معايب نسبي انواع مختلف روشهاي مخلوط كردن؛نخ اکریلیک فرش ماشینی

نخ اكريليك فرش ماشيني

نخ اكريليك هيت ست شده

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

محاسن و معايب نسبي انواع مختلف روشهاي مخلوط كردن

 

بر اساس نوع الياف و ديگر ملزومات ويژه بايد بر روي روش مخلوط كردن تصميم گرفت. قبل از انتخاب يك روش مطلوب لازم است محاسن و معايب نسبي هريك از روشها مورد بررسي قرار گيرد.

 

الف) مخلوط كردن درحلاجي

 

به عنوان يك قاعده عمومي، مي توان گفت كه در جريان عمليات ريسندگي هرچه مخلوط كردن زودتر و جلوترانجام گيرد كيفيت مخلوط شدن نيز بهتر خواهد بود. بنابراين با يكسان فرض كردن وضعيت هاي ديگر، مخلوط كردن در حلاجي يكي مخلوط يكنواخت‌تر و همگن‌تر را نتيجه مي‌دهد.

 

مخلوط كردن در قسمت تغذيه و مخلوط كردن توده‌اي(ساندويچي):اين نوع از مخلوط كردن درست در ابتداي مرحله ريسندگي انجام مي‌شود و مي‌توان گفت كه داراي مزاياي زيرمي‌باشد:

 

الف– مخلوط داراي درجه همگني بالايي مي‌باشد.

ب– فقط يك خط باز كننده براي تمام انواع الياف مخلوط شونده مورد نيازاست.

پ– سادهترين كنترل بر روي استفاده از ضايعات قابل برگشت را فراهم مي‌كند.

ت– حداقل نيروي انساني و زمان براي اين روش مورد نيازاست.

 

معايب روشهاي فوق:

الف– دستيابي به يك نسبت مخلوط يكنواخت مشكل مي‌باشد.

ب– ازآنجايي كه خط باز كردن و كاردينگ براي الياف مختلف يكسان در نظر گرفته مي‌شود، دراينجا يك درجه سازگاري معين وجود دارد در صورتيكه وضعيت‌هاي عملياتي مطلوب موردنياز براي هر يك از اجزاي مخلوط، به طور جداگانه ممكن است كمي متفاوت باشد.

پ– مهارتهاي بيشتري براي به كار گيري ماشينها مورد نياز است تا بتوان نايكنواختي‌هايبا طول بلند مخلوط را بر طرف كرد.

 

مخلوط كردن بالشها: مي‌توان كه اين روش مخلوط كردن داراي مزاياي زيرمي‌باشد:

 

الف– اطمينان از يكنواختي خوب مخلوط.

ب– سهولت انجام كار.

پ– كنترل خيلي خوب روي الياف ضايعاتي قابل برگشت.

ت– نسبتمخلوط يكنواخت قابل دسترسي است. از ايننظر، اين روش بهتر از روشهاي مخلوط كردن در قسمت تغذيه و مخلوط كردن به صورتتوده‌اي(ساندويچي) بوده و مزاياي آن ازروش مخلوط كردن در قسمت كشش كمتر است.

 

اين روش داراي معايب زير مي‌باشد:

 

الف– خط بازكننده براي هر يك از دستگاه هاي بالش بازكننده و بالش تكميل بايد اصلاحشود.

ب– تنظيم فواصل در ماشين كار بايد به نحوي صورت گيرد كه براي هر يك از اجزاي مخلوطمناسب باشد.

پ– برايدستيابي به وزن خطي دقيق لايه بالش(گرم در متر) كنترل مناسب و مطلوبيبايد انجام شود.

ت– اگرنسبت يكي از اجزاي مخلوط خيلي كم باشد، اين روش قابل استفاده نمي‌باشد.

 

مخلوط كردن فتيله شانه شده پنبه و پلي استر:

خيلي از كارخانه‌هامخلوط كرده فتيله شانه شده پنبه و پلي استر خام را در حلاجي ترجيح مي‌دهند. مهمترين مزاياي اين روش مخلوط كردن عبارتند از:

 

الف– توليد يك مخلوط با يكنواختي زياد

ب– عدم ايجاد اشكالات و افزايش توليد در ماشين كار

پ– بهدليل اينكه جزء پنبه تحت عمليات مجدد قرار مي‌گيرد و كاهش فاصله قابل تنظيم بين كلاهك و سيلندر در ماشين كارد، توزيع الياف بخصوص تك تك بهتر صورت ميگيرد كه در اينصورت عيوب نخ نيز كاهش مي‌يابد.

ت– تعداد مراحل كشش كاهش مي يابد.

ث– كم شدن پارگي نخ به دليل كاهش نقاط ضخيم

ج– بهدليل افزايش همگني مخلوط، يكنواختي در رنگرزي بهتر ميشود.

چ– سهولت استفاده از7-5 درصد از ضايعات نرم(ضايعات فتيله و نيمچه نخ) پنبه و پلي استر

 

معايب مهم اين روش عبارت از مواد زير مي باشد:

 

الف– پائين بودن كيفيت نخ از نظر استقامت و يكنواختي.

ب– به دليل عمليات مجددي كه روي الياف پنبه انجام مي شود، مقدار نپ افزايش مييابد.

پ– نيازبه ظرفيت بيشتر براي حلاجي و كاردينگ و افزايش هزينه نيروي انساني.

ت– نيازبه فضاي اضافي براي مخلوط كردن در قسمت حلاجي.

ث– ميزان ضايعات به مقدار كمي در قسمت حلاجي و كاردينگ افزايش مييابد.

 

ب) مخلوط كردن در قسمت كشش

 

مخلوط كردن فتيله‌ها بر روي ماشين كشش معمولي داراي مزاياي زير مي باشد:

 

الف– سهولت دستيابي به نسبت مخلوط يكسان و يكنواخت

ب– درطول عمليات باز كردن و كاردينگ براي هر جزء مخلوط مي توان از تنظيم فواصل مخصوص به ليف مربوطه استفاده نمود. كه در اين صورت كيفيت مواد بهتر شده و الياف كمتر صدمه مي‌بيند.

پ– انجام كار در اين روش مخلوط كردن آسان تر است.

 

مهمترين معايب اين روش عبارتند از:

 

الف– دستيابي به يك توزيع رندم براي الياف در سطح مقطع عرضي نخ مشكل مي‌باشد.

ب– ظرفيت اضافي براي كشش مورد نياز است.

پ– براي هريك از اجزاي مخلوط خط بازكننده جداگانه اي مورد نيازاست.

 

ماشين كشش مخلوط كن: يكي از معايب جدي مخلوط كردن بر روي ماشين كشش معمولي، مشكل دستيابي به يك توزيع رندم الياف در سطح مقطع عرضي نخ مي‌باشد، يعني در اين روش شاخص نايكنواختي در مقايسه با مخلوط كردن در حلاجي بيشتراست. علت آن اين واقعيت است كه در طول عمليات كشش حركت جانبي الياف خيلي كم مي باشد. بعلاوه موقعي كه تار عنكبوتي به صورت فتيله به هم فشرده مي‌شود يك بهم آميختگي خيلي كم در الياف به وجود مي‌آيد، به طوريكه الياف هريك از فتيله ها تمايلدارند كه استقلال خودشان را حفظ كنند. فقط درمرحله چندلا و كشش دوم است كه مخلوط شدن افزايش يافته و توزيع الياف به حالت رندم نزديك تر مي شود.

 

نتايج نشان مي دهدكه با افزايش تعداد مرحله چند لا كني شاخص نايكنواختي مخلوط كاهش مي‌يابد.

 

جهت افزايش كيفيت مخلوطشدن در قسمت كشش در چند سال پيش نوع جديدي از ماشين كشش به نام ماشين كشش مخلوط كن ساخته شده است. در اين سيستم قبل از مرحله كشش نهايي وفشردگي الياف براي توليد فتيله، تعدادي از تار عنكبوتيهاي كشش يافته(معمولا چهار عدد) به صورت لايه روي همديگر قرار ميگيرند، اصلاح در يكنواختي مخلوط، كه به وسيله مطالعه به روش فوق صورت گرفته و بهصورت درجه مخلوط شدن بيان شده است.

 

مطلب قبلی تهیه رنگزاهای طبیعی از تفاله قهوه؛ نخ اکریلیک فرش ماشینی
مطلب بعدی نخ خاب فرش ماشینی؛ نخ اکریلیک فرش ماشینی
Print
138

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x