دات نت نیوک


الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی 

تلفنهای تماس : 09133624043 | 03154211042

Menu

 

تقدیرنامه هـــــــــــا

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

دارای برند زرین ملی اقتدار ملی

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

دارای برند سیمین ملی اقتدار ملی

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

  

 

 

اعتبارنامه و نشان لیاقت مدیریت و کارآفرینی

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

نشان اعتماد ملی

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

نشان عالی ارزش آفرینی ملی

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

اعتبارنامه و نشان زرین اعتماد مصرف کننده

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

شایسته صنعت و معدن در سال 1385 استان اصفهان

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

 

واحد نمونه صنعت و معدن سال 1392 استان اصفهان

 

خرید و فروش نخ اکریلیک فرش ماشینی

 

کارت عضویت سیمین کارفرمائی

 

نخبه شایسته صنعت و معدن در سال 1384 استان اصفهان

 

واحد نمونه صنعت و معدن سال 1385 استان اصفهان

 

 

 

 تقدیرنامه ها

 

تقدیرنامه ها در تولید نخ اکریلیک